Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Επενδύουμε στο φυσικό περιβάλλον

Οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα καταλαμβάνουν το 1/3 της χερσαίας έκτασης της χώρας, γεγονός που καταδεικνύει με μοναδικό τρόπο τον πλούτο της βιοποικιλότητας του τόπου μας.

Καταδεικνύει όμως και μια άλλη, διττή προοπτική:

Από τη μία πλευρά η φύση αποτελεί δυναμικό και καταλύτη της πράσινης ανάπτυξης και από την άλλη η προστασία και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος είναι αναγκαίες στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.

Και οι δύο πλευρές απαιτούν επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και τεχνική υποστήριξη.

Ακριβώς αυτή η ανάγκη των επενδυτών, των φορέων σχεδιασμού και ελέγχου της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, η ανάγκη δηλαδή για μια εξειδικευμένη, επιστημονική και αξιόπιστη υποστήριξη στα θέματα του περιβάλλοντος, μας οδήγησε στην ίδρυση της ΟικοΜ ΕΠΕ.

Στόχος μας είναι να είμαστε οι συνεργάτες, οι οποίοι θα υποστηρίζουν περιβαλλοντικά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση και τον έλεγχο αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων διαθέτοντας γι’ αυτό την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Έργα και Υπηρεσίες

Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

Μελέτες, έργα, προγράμματα για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης αποτελούν τον κύριο πυλώνα ενασχόλησης της ΟικοΜ, τον οποίο υπηρετεί με πολυετή συνέπεια.
περισσότερα…

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναγνωρίζεται ως ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη, δεδομένου ότι ενσωματώνει την περιβαλλοντική διάσταση από τη φάση ακόμη της προετοιμασίας των έργων.
περισσότερα…

Ερμηνεία περιβάλλοντος και προβολή

Χώροι προβολής της φύσης, του πολιτισμού και της παραγωγής δημιουργούνται προκειμένου να αναδείξουν την τοπική ταυτότητα, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και να συμβάλλουν στη διατήρηση πολύτιμων στοιχείων της κληρονομιάς κάθε τόπου.
περισσότερα…

Αειφόρος ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας συνιστούν μια νέα πρόκληση, στην οποία οι προστατευόμενες περιοχές καλούνται να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο.
περισσότερα…