Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

Η ΟικοΜ διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Διαχείρισης, Μελετών και προγραμμάτων καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Η αναγνώριση των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, ο καθορισμός προτεραιοτήτων διατήρησης, η αναγνώριση πιθανών συγκρούσεων μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, η διατύπωση πρότασης οριοθέτησης και όρων προστασίας, καθώς και ο καθορισμός διαχειριστικών επιλογών και προτεραιοτήτων αποτελούν τους τομείς εξειδίκευσής μας.

Οι μελέτες καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Με σημαντική εμπειρία στην οργάνωση, στο συντονισμό και στη διεξαγωγή των εργασιών πεδίου και με εξειδικευμένους συνεργάτες που καλύπτουν όλους τους τομείς παρακολούθησης των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, η ΟικοΜ ήταν από τις πρώτες εταιρείες στο μελετητικό χώρο που παρείχαν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στα σημαντικά έργα του τομέα συγκαταλέγονται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και Σχέδια Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εθνικά προγράμματα εποπτείας για τους τύπους οικοτόπων, προγράμματα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε πλήθος περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Επιλεγμένα έργα:

 • Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης και Αποκατάστασης Ενδιαιτήματος της Νανόχηνας (Anser erythropus), στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
 • Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης των Χερσαίων και Υγροτοπικών Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • Διαχείριση Αμμοθινικών Οικοσυστημάτων. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 • Μελέτη της Kατανομής και Αναπαραγωγικής Βιολογίας του Δενδρόκεδρου στον Πάρνωνα. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 • Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διατήρησης για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης. ΥΠΕΝ
 • Παροχή Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της Χαρτογράφησης και των Τυποποιημένων Έντυπων Δεδομένων, την συμπλήρωση πρωτοκόλλων παρακολούθησης οικοτόπων για 17 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και 2 προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου
 • Δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων για την απεικόνιση χερσαίων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και των χερσαίων τύπων οικοτόπων τους με σκοπό τη διαχείριση και την προστασία τους σύμφωνα με δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ. ΕΚΧΑ ΑΕ.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης των ποταμών Καλαμά και Αχέροντα.ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ.
 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στο Εθνικό Πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου/ Αιτωλικού. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ.
 • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχής NATURA 2000 “Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη (GR2120009)”. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, PAN GmbH.
 • Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και των Λευκών Ορέων. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ.
 • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, Στενά Παρακάλαμου (GR2120007) και Όρη Παραμυθιάς (GR2120008). ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΣΤΡΙΑ ΕΠΕ.
 • Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, του δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και ορισμένων τύπων οικοτόπων εθνικής σημασίας. ΥΠΕΚΑ.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και διαχείρισης με σκοπό την αποκατάσταση απειλούμενων/ σημαντικών ενδιαιτημάτων στην προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, Δέλτα Έβρου (GR1110007). ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ.
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών στη προστατευόμενη περιοχής του δικτύου NATURA 2000, Κάρπαθος – Σαρία (GR4210003, GR4210011, GR4210023). ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ.
 • Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, περιοχή του δικτύου NATURA 2000 (GR4340008). Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.
 • Προετοιμασία Διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 “Κοιλάδα ποταμού Μαρούλλενας” και “Κοιλάδα ποταμού Περιστερώνας” στην Κύπρο (CY2000011, CY2000010 ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 σε Ελλάδα και Ιταλία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ.
 • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τη προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, όρος Κυλλήνη (Ζήρεια) και χαράδρα Φλαμπουρίτσα (GR2530001) στο νομό Κορινθίας. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 • Ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων, σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου υδατικών πόρων Αμβρακικού. Εφαρμογή εργαλείων στην ανάπτυξη και εκτίμηση περ/κων σεναρίων βελτίωσης της κυκλοφορίας των νερών του Αμβρακικού. Σύνταξη ΜΠΕ. Κ/Ξ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ.

οι κωδικοί GRXXXXXXX αναφέρονται στους κωδικούς των περιοχών Δικτύου Natura 2000