Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία, η ΟικοΜ έχει συντάξει και συντονίσει σημαντικό αριθμό Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ένα ευρύ φάσμα έργων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουριστικές επενδύσεις, υδραυλικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, κ.άλ.) σε προστατευόμενες ή μη περιοχές.

Στα σημαντικά έργα του τομέα συγκαταλέγονται μεγάλα επενδυτικά σχέδια της χώρας, για τα οποία η ΟικοΜ ανέλαβε την αξιολόγηση της εφικτότητάς τους, τον επανασχεδιασμό τους (όπου κρίθηκε απαραίτητο), την υποστήριξή τους στην Αδειοδοτούσα Αρχή και την οριστική τους αδειοδότηση.

Βασική συνιστώσα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, που εκπονείται με σκοπό την εξέταση της «δέουσας εκτίμησης» των επιπτώσεων ενός έργου σε μια περιοχή του Δικτύου Natura 2000 (άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).

Υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησης, εστιάζει στις συνέπειες του υπό αδειοδότηση έργου σε σχέση με την ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Για την εκπόνησή της απαιτείται, η διενέργεια εργασιών πεδίου για συλλογή δεδομένων (ορνιθοπανίδα, νυχτερίδες, τύποι οικοτόπων, κ.άλ).

Στα σημαντικά έργα του τομέα συγκαταλέγονται Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για ένα ευρύ φάσμα έργων σε προστατευόμενες περιοχές, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας). Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιούνται από στελέχη/ ειδικούς επιστήμονες της ΟικοΜ ή/ και επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων με τους οποίους η εταιρεία διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία.

Επιλεγμένα έργα:

 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου (Environmental Coordinator) και Ειδικών στα ζητήματα Χλωρίδας, Πανίδας και Ορνιθοπανίδας (Flora expert, Fauna Expert, Ornithologist) για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων κατά την φάση κατασκευής 7 ΑΣΠΗΕ. ΕΝΕL Α.Ε.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση στη φάση κατασκευής έργου 7 ΑΣΠΗΕ στην Καρυστία. ENEL Α.Ε.
 • Καταγραφές πεδίου ορνιθοπανίδας για τους ΑΣΠΗΕ Προφήτης Ηλίας και Μακρυλάκκωμα στη Μάνη, και Σύνταξη Εκθέσεων Αποτελεσμάτων. DAMCO
 • Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Μελέτη ενεργής διαχείρισης θαμνωδών ενδιαιτημάτων και μικροενδιαιτημάτων και Καταγραφές ορνιθοπανίδας, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων των ΑΣΠΗΕ Μακρυλάκκωμα και Προφ. Ηλίας στην Μάνη. DAMCO
 • Αξιολόγηση 8 Α/Π, 158ν MW και των υποστηρικτικών υποδομών τους στη Νότια Εύβοιας στο πλαίσιο των Equator Principles. ENEL A.E.
 • Σχέδιο Δράσης – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για οκτώ Αιολικά Πάρκα ισχύος 167 MW στη Νότια Καρυστία. Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για την ορνιθοπανίδα, πανίδα και οικοτόπους. Υποστήριξη κατά την αδειοδοτική διαδικασία. ENEL ΑΕ.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 35 Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 975.2 MW στην Κρήτη και τα συνοδά έργα. Υποστήριξη της εταιρείας κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Α/Π Βύσιμα (36MW) Ν. Φλώρινας – Επιστημονική παρακολούθηση/ καταγραφές ειδών ορνιθοπανίδας. ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΑΕ.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΜΥΗΕ Καλαμά, συν. ισχύος 5,7 MW. Ιχθυολογικές καταγραφές και σύνταξη ιχθυολογικής μελέτης. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “ΜΥΗΕ Αξιός ΙΙ, συνολικής ισχύος 10,245 MW (Δήμων Αξιούπολης και Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς)” – Μελέτη καταγραφής και αξιολόγησης της Ιχθυοπανίδας στον π. Αξιό. Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΕ.
 • Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις και ορνιθολογικές καταγραφές για την επιστημονική παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ Φαντάρος, Γραμματικάκι, Κορφοβούνι, Κυρτόν στη Θράκη. DAMCO ΑΕ.
 • Μελέτη Περιβάλλοντος και καταγραφές χλωρίδας, πανίδας, τύπων οικοτόπων. Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις για την εγκατάσταση 8 Αιολικών Πάρκων στη Ν. Εύβοια σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ: GR2420001, ΖΕΠ: GR2420012). ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.
 • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και Ειδική Μελέτη Διαχείρισης ΖΕΠ GR2540008 ΑΣΠΥΕ ισχύος 55,2MW στις θέσεις Μακρυλάκκωμα και Προφήτης Ηλίας στην Αν. Μάνη. DAMCO AE.
 • Παρακολούθηση και καταγραφή χειροπτέρων σε περιοχές εγκατάστασης 8 Α/Π, 158 MW στη Νότια Εύβοια. Σύνταξη Σχεδίου Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. ENEL AE.
 • Καταγραφή των αναπαραγόμενων ειδών πουλιών (line transects) σε περιοχές εγκατάστασης οκτώ Αιολικών Πάρκων στη Νότια Καρυστία. Παρακολούθηση και αξιολόγηση πληθυσμού και ενδιαιτημάτων του Σπιζαετού και του Μπούφου εντός της ΖΕΠ GR2420012. ENELΑΕ.
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Εντοπισμού και Αποτροπής Προσκρούσεων Ορνιθοπανίδας στους ΑΣΠΗΕ Βύσιμα (36 MW) Ν. Φλώρινας και Μέλλια (39,1 MW) Ν. Κοζάνης. ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΑΕ.
 • Αξιολόγηση συστημάτων εντοπισμού και αποτροπής προσκρούσεων ορνιθοπανίδας στον ΑΣΠΗΕ Κουκούλι – Γρίβας (12 MW) Ν. Κοζάνης. VOLTERRA ΑΕ.
 • Προκαταρκτική και Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη για τις περιοχές εγκατάστασης 35 σχεδιαζόμενων Α/Π στην Κρήτη – Επιστημονική παρακολούθηση/ καταγραφές ειδών ορνιθοπανίδας. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΙΚΑ ΑΕ.