Σκοπός του έργου «Δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης στον Υµηττό» σε δύο χώρους εντός του Δάσους του Υµηττού υπαγόµενους στο δήµο Καισαριανής είναι ο εµπλουτισµός και η αναβάθµιση της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για την ευρύτερη περιοχή του Αισθητικού Δάσους Υµηττού και των οικολογικών αξιών της, µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης χώρων προβολής της βιοποικιλότητας.

Πρόκειται για µία περιοχή µε ιδιαίτερα γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά που µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της τοπικής περιβαλλοντικής ταυτότητας, καθώς και σηµείο αναφοράς για εκπαίδευση και αναψυχή.

Στόχος του Κέντρου είναι η δηµιουργία ενός πόλου προσέλκυσης τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο και των επισκεπτών της, που µε σύγχρονο ψηφιακό, διαδραστικό, πολυµεσικό και ψυχαγωγικό τρόπο θα προσφέρει ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον στο ευρύ κοινό και συνεπώς θα συµβάλλει σηµαντικά στην περιβαλλοντική αγωγή και ευαισθητοποίηση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης στο Δάσος του Υµηττού σχεδιάζεται ώστε:

  • Να προβάλλει και να αναδεικνύει τις οικολογικές αξίες του Υµηττού σε συνδυασµό µε την µακραίωνη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή.
  • Να συµβάλλει στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας του Υµηττού.
  • Να προωθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µέσω της ανάδειξης του τοπίου, των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας.
  • Να ενηµερώνει και να προσελκύει τους επισκέπτες κάθε ηλικίας και παράλληλα να τους ευαισθητοποιεί και να τους ψυχαγωγεί.
  • Να συµβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και στη σύνδεση του µε τον τόπο.
  • Να αποτελεί ένα χώρο δυναµικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης.

Αντικείµενα του έργου αποτελούν:

  1. Εργασίες έρευνας, καταγραφής & µουσειολογικής τεκµηρίωσης
  2. Σχεδιασµός, οργάνωση και παραγωγή εκθεσιακών µέσων
  3. Προτάσεις  ολοκληρωµένων παρεµβάσεων – προµήθεια και δηµιουργία κατάλληλων διαµορφώσεων στο χώρο του Κέντρου Ευαισθητοποίησης

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η ένωση εταιρειών «ΟικοΜ ΕΠΕ – TETRAGON ΑΕ».