Το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής και e-Book για τα Δάση της Ελλάδας», με ανάδοχο την εταιρεία INTRAWAY ΕΠΕ, αποτέλεσε μέρος του προγράμματος ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα». Αναθέτουσα αρχή του έργου ήταν η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

Αντικείμενα του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η παραγωγή μιας διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα δάση και μιας εφαρμογής για υπολογιστές και έξυπνες συσκευές. Τα δύο αυτά ψηφιακά εργαλεία πρόκειται να αποτελέσουν ένα «παράθυρο» για ενενήντα (90) περίπου ελληνικά δάση

Στιγμιότυπα εφαρμογής

Στόχοι του προγράμματος ForestLife ήταν i) η διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δασικών υπηρεσιών αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στις δασικές περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ii) η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και άλλων εμπλεκόμενων οργανισμών, iii) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δασών και iv) η ανάδειξη των ελληνικών δασών.