Πρόκειται για την εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε επτά (7) προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε εκτάσεις των Εθνικών Πάρκων υγροτόπων Αμβρακικού, λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ειδικευμένων μέτρων, δράσεων και πρακτικών για τις περιοχές μελέτης, στοιχεία τα οποία θα:

  • συνεισφέρουν στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων στοιχείων 
  • προάγουν αειφόρες διαχειριστικές δράσεις για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.