Τα έργα με τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής μέτρων ετήσιας (2022 και 2023) διαχείρισης καλαμιώνα (Τ.Ο. 72A0) στην ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (κωδικός: GR 2530002)» είχαν ως στόχο τη διαχείριση του καλαμιώνα στη λίμνη Στυμφαλία, ως μέσο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής.

Η διαχείριση του καλαμιώνα με κοπή εξυπηρετεί την αύξηση της μωσαϊκότητας του οικοσυστήματος της λίμνης, ενώ παράλληλα, με την απομάκρυνση ποσοτήτων βιομάζας, μειώνονται οι παράγοντες δημιουργίας συνθηκών ευτροφισμού.

Τα έργα αποτέλεσαν συνέχεια των εργασιών του υλοποιηθέντος προγράμματος Life-Stymfalia «Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων: Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλία» και διακρίθηκαν στα παρακάτω στάδια:

  • Αρχική ορνιθολογική έκθεση
  • Εργασίες κοπής καλαμιώνα
  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης

Οι εργασίες κοπής πραγματοποιήθηκαν τα διαστήματα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος του 2022 και Σεπτέμβριος – Οκτώβριος του 2023, σε συνολικά 100 και 120 περίπου στρέμματα καλαμιώνα, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η βιομάζα που προέκυψε από την κοπή του καλαμιώνα, συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε σε καθορισμένο αγροτεμάχιο πλησίον της λίμνης.