Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην εκπόνηση και επίβλεψη περιβαλλοντικών μελετών ευρέως φάσματος, στην ανάπτυξη και υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό πεδίο του περιβάλλοντος. Η λειτουργία της εταιρείας είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις ανάγκες και ικανοποιούν τι ς προσδοκίες των πελατών της. Με την υιοθέτηση των διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, η εταιρεία έχει οργανώσει και λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι καθορίζονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την πραγματική τους επίτευξη και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η Διοίκηση και οι Άνθρωποι της Εταιρείας γνωρίζουν τις δεσμεύσεις και υποστηρίζουν τις αρχές που έχουν υιοθετηθεί, συνεισφέροντας από κοινού στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων και στην κάλυψη των προσδοκιών των πελατών της, το οποίο σημαίνει:

 • Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών.
 • Δέσμευση για την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται, καθώς και με τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας.
 • Προάσπιση του περιβάλλοντος είτε ως κεντρική φιλοσοφία των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας, είτε ως προς την καθημερινή λειτουργία της και την παραγωγική της διαδικασία.
 • Διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντική απόδοσης και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας.
 • Δέσμευση για την διαρκή εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας των ανθρώπων της εταιρείας και των εξωτερικών της συνεργατών. Στόχος για “μηδενικά ατυχήματα”.
 • Δέσμευση της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/ υπηρεσιών και των σχετικών διεργασιών, και συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της λειτουργίας της Εταιρείας.
 • Επίτευξη αντικειμενικών και επιχειρηματικών στόχων ποιότητας (μετρήσιμων), καθώς και περιβαλλοντικών στόχων (μετρήσιμων) που τίθενται σε επίπεδο Διοίκησης, μετά από κάθε Ανασκόπηση, και που ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:
  • Επιχειρηματικοί στόχοι:
   • Αύξηση κύκλου εργασιών.
   • Δημιουργία νέων καινοτόμων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
   • Συνέπεια και επιστημονική αρτιότητα στην παράδοση των φυσικών αντικειμένων.
   • Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού.
   • Ελαχιστοποίηση διαφοράς προϋπολογισμένου χρόνου έργου με πραγματικό.
   • Καλύτερη προσέγγιση αναμενόμενου κόστους έργων.
  • Αντικειμενικοί στόχοι:
   • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
   • Ανάπτυξη ειλικρινών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.
   • Μείωση του αριθμού τυχόν μη συμμορφώσεων.
  • Περιβαλλοντικοί στόχοι:
   • Παροχή (υφιστάμενων ή/και νέων) προϊόντων/ υπηρεσιών με άμεσα ή/και έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη.
   • Προώθηση των αρχών της πρόληψης, προφύλαξης και αειφορίας.
   • Προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
   • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων.
   • Αποφυγή χρήσης βλαβερών ουσιών και προϊόντων (όπου αυτό είναι εφικτό).
   • Καθημερινή προάσπιση του περιβάλλοντος ως κεντρική φιλοσοφία της Εταιρείας.

Οι Άνθρωποι της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους και την διαρκή τους εκπαίδευση. Ευθύνη της Διοίκησης, η εξασφάλιση ότι η παρούσα Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος εφαρμόζεται σε συνεχή βάση, με απώτερο σκοπό την διαρκή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές και την προσφορά άριστων και συνεχώς βελτιού- μενης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τους παραπάνω στόχους, η Εταιρεία ελέγχει και ενδυναμώνει μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης των Ανθρώπων της, μέσω των τακτικών Ανασκοπήσεων από την Διοίκηση και μέσω των διαδικασιών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, όπου στατιστικά επεξεργάζονται τα δεδομένα των Αρχείων Ποιότητας και καθορίζονται σαφώς οι ενέργειες βελτίωσης.

 

Η εταιρεία ΟικοΜ ΕΠΕ δεσμεύεται σε ολοκληρωμένες πολιτικές Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων της και των εξωτερικών συνεργατών της.

Ανταποκρινόμενη στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχει συνυπογράψει και εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας της EFCA (European Engineering Consultancies) που έχει υιοθετήσει ο ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών).

Η ασφάλεια και η ποιότητα απαιτούν τη διάθεση πόρων, που αν δεν είναι διαθέσιμοι δεν είναι εφικτή η κάλυψη των προδιαγραφών που θέτουμε ως εταιρεία.

Αρχή μας είναι «Αν δεν είναι ασφαλές δεν το κάνουμε».