Η ΟΙΚΟΜ συμμετείχε στο έργο «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και τη διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών Αχέροντα» που ανέθεσε ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων,

ekvy
logo_fd_kalamas

στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η συμβολή της ΟΙΚΟΜ στο έργο αφορούσε:

  • κατά την πρώτη φάση, στον προσδιορισμό των ζωνών όπου ασκούνται οι επιμέρους τουριστικές δραστηριότητες, στην εκτίμηση της κίνησης των επισκεπτών στην περιοχή μελέτης και στον προσδιορισμό των πιέσεων από την άσκηση των τουριστικών δραστηριοτήτων ενώ ανέλαβε και τη σύνταξη Σχεδίου Συμμετοχής Ενδιαφερόμενων Μερών
  • κατά τη δεύτερη φάση ανέλαβε την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας, τον προσδιορισμό των απαραίτητων κατευθύνσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών και τη διατύπωση προτάσεων για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στα Στενά του Αχέροντα και στην ευρύτερη περιοχή

Απώτερος στόχος του έργου ήταν η μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία και την οικονομία από την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας και διατήρησης της πολύτιμης βιοποικιλότητας της περιοχής. Η ομάδα έργου είχε ενεργό παρουσία στην περιοχή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, με τις απαραίτητες προσαρμογές λόγω της πανδημίας του Covid 19.