Η ΟικοΜ ΕΠΕ, στο πλαίσιο της επένδυσης 7 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη Νότια Εύβοια, είχε τα εξής αντικείμενα:

 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο των διαδικασιών Due Diligence καθώς και στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMP).
 • Biodiversity Action Plan – Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα
 • Environmental Coordinator – Συντονισμός και παρακολούθηση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων

Η επένδυση αφορούσε στην ανέγερση 67 ανεμογεννητριών, συνολικής ονομαστικής ισχύος 154.1 MW, τύπου Enercon E-70, στην περιοχή του Καφηρέα στη Νότια Εύβοια μαζί με το σύνολο των υποστηρικτικών Έργων (2 Υποσταθμοί Ανύψωσης Τάσης 30/150 kV, οικίσκοι ελέγχου, υπόγειο Δίκτυο Μέσης Τάσης 30 kV, Δίκτυο Υψηλής Τάσης 150 kV – εναέριο/υποβρύχιο/υπόγειο και Οδοποιία Πρόσβασης).

Πιο συγκεκριμένα η ΟικοΜ ΕΠΕ ασχολήθηκε με την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση στη Φάση Κατασκευής του Έργου (Environmental Coordinator & Experts) αναπτύσοντας τις κάτωθι δύο ομάδες:

Oμάδα Περιβαλλοντικού Συντονιστή (Team of Environmental Coordinator):

 • Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των εργολάβων του Έργου με τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την περιβαλλοντική νομοθεσία, μέσω καθημερινής παρουσίας ειδικού περιβαλλοντολόγου στην περιοχή του έργου.
 • Σύνταξη Εβδομαδιαίων Αναφορών (Reports) της Περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.
 • Συντονισμός Εργολάβων για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την Περιβαλλοντική Διαχείριση του Έργου.
 • Απολογισμός εκκρεμοτήτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενημέρωση των υπευθύνων του Έργου.
 • Επιστημονική υποστήριξη των Υπευθύνων του Έργου κατά τη διενέργεια εξωτερικών και εσωτερικών περιβαλλοντικών ελέγχων.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργολάβων του Έργου.
 • Τraining των εργολάβων στη διαχείριση αποβλήτων.

Oμάδα Ειδικών Πεδίου (Team of Field Experts):

 • Παρουσία στην περιοχή των Έργων σε μηνιαία βάση, Ειδικού Ορνιθολόγου για τη διενέργεια ορνιθολογικών παρατηρήσεων και την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εργασιών κατασκευής στην Ορνιθοπανίδα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας GR2420001 του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
 • Παρουσία στην περιοχή των Έργων σε μηνιαία βάση, Ειδικών Πανίδας και Χλωρίδας για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των εργασιών κατασκευής στην Πανίδα και Χλωρίδα της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης GR2420012 του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
 • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών των Ειδικών Πεδίου.

και τη σύνταξη αναθεώρησης και επικαιροποίησης του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Έργου (Environmental Management Plan) για τη φάση λειτουργίας του.