Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δικτύου Natura 2000, κατά την περίοδο 2021-2027.

Το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF’s) αποτελεί εργαλείο στρατηγικού πολυετούς σχεδιασμού, που έχει ως στόχο  την παροχή ολοκληρωμένης επισκόπησης των μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων του πανευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 και της συνδεόμενης με αυτό πράσινης υποδομής, καθώς και τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών για τα εν λόγω μέτρα και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους, στην οποία βασίζεται το δίκτυο Natura 2000, τα μέτρα προτεραιότητας πρέπει να προσδιορίζονται με κύριο σκοπό «τη διασφάλιση της διατήρησης, ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των ειδών ενωσιακής σημασίας, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών απαιτήσεων, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών ιδιομορφιών».

Η επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσης Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ, Prioritised action framework-PAF) θα βασίζεται στη νέα μορφή του σχετικού εγγράφου που εκδόθηκε από την EE. (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ ).

Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ένωση «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΤΔ και ΟικοΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ».