Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ειδικευμένων μέτρων, δράσεων και πρακτικών για τις περιοχές μελέτης που θα συνεισφέρουν στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος από την υπερβόσκηση και στην προαγωγή αειφόρων διαχειριστικών δράσεων για την κτηνοτροφία.

Οι περιοχές μελέτης είναι οι ακόλουθες:

  • «Φεγγάρι Σαμοθράκης, ανατολικές ακτές, βραχονησίδα Ζουράφα και θαλάσσια ζώνη» (Ειδική Ζώνη Διατήρησης – GR1110004)
  • «Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη» (Ζώνη Ειδικής Προστασίας – GR1110012)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί:

i) η εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση,

ii) η ανάπτυξη μοντέλων χρήσης και καταλληλότητας βοσκοτόπων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε συνδυασμό με εργασίες στο πεδίο,

iii) η παραγωγή θεματικών χαρτών καταλληλότητας και χαρτών λήψης αποφάσεων,

iv) η διατύπωση πλέγματος προτάσεων διαχείρισης και μέτρων προστασίας και διατήρησης των σημαντικών τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ενδιαιτημάτων για τα είδη χαρακτηρισμού της Ζώνης Ειδικής Προστασίας,

v) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος συνεργασίας και συμμετοχικών διαδικασιών με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, το έργο δίνει ορισμένες κατευθύνσεις με σκοπό την αναβάθμιση και τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) – Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Το έργο ανατέθηκε στην ΟικοΜ ΕΠΕ από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης (νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).