Το έργο που ανέλαβε η ΟικοΜ ΕΠΕ σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) αφορούσε στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα σε σχέση με τις τουριστικές/αναψυχικές δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτή και την κίνηση των επισκεπτών.

Εργοδότης ήταν ο πρώην Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Π.Ι.), νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Η φέρουσα ικανότητα έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε παγκόσμιο επίπεδο για την εκτίμηση των μέγιστων της τουριστικής κίνησης. Βάσει αυτής, δόθηκαν κατευθύνσεις για ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών της Παμβώτιδας σε σχέση με βασικές τουριστικές δραστηριότητες όπως είναι τα καραβάκια της λίμνης που μεταφέρουν επισκέπτες στο Νησί. Παράλληλα, προτάθηκαν κατάλληλες/ενδεικνυόμενες δράσεις αναψυχής ήπιας μορφής στη λίμνη, και την παραλίμνια περιοχή όπως πεζοπορικές αλλά και πλωτές διαδρομές.

Σκοπός ήταν οι κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών και οι προτεινόμενες δράσεις αναψυχής να διέπονται από τις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης τουριστικής και οικοτουριστικής ανάπτυξης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (του τοπίου, των ειδών και των οικοτόπων) καθώς και του ανθρωπογενούς.

Τα αποτελέσματα του έργου, αναμένεται να συμβάλλουν στην αναχαίτιση της περιβαλλοντικής και τοπιακής υποβάθμισης της Παμβώτιδας που προκύπτει ως αποτέλεσμα του τρόπου άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων, συναφών με τον τουρισμό και την αναψυχή.