Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης- εμπειρογνωμοσύνης και την υποστήριξη της υποψηφιότητας ανακήρυξης του «Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα – Μαλέα» στο πρόγραμμα MaB-UNESCO.

Αντικείμενα του έργου:

  • Συλλογή, καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση περιοχής
  • Πρόταση ζωνοποίησης
  • Προτάσεις ενέργειων ενημέρωσης και διαβούλευσης
  • Χαρτογραφική και φωτογραφική τεκμηρίωση
  • Πρόταση σχεδίου διαχείρισης του νεοσύστατου ΑΒ
  • Συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης

Το όλο εγχείρημα της υποψηφιότητας βασίζεται στην πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. που δυναμικά υποστηρίζει και οργανώνει την όλη διαδικασία, σε συνεργασία με τους δήμους της περιοχής.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (World Network of Biosphere Reserves) αποτελείται σήμερα από 701 μέλη σε 124 χώρες. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 2 Αποθέματα Βιόσφαιρας: Εθνικός Δρυμός Ολύμπου και Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

Σχετικοί Σύνδεσμοι: