Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE19 NAT/LT/000898 «Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe».

Στόχος είναι η πρόταση διαχείρισης των γλυκών υδάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος και η τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων διαχείρισης των υδάτων, του εδάφους και της βλάστησης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να επεκταθούν τα ενδιαιτήματα γλυκού νερού και να διευρυνθούν έτσι οι περιοχές τροφοληψίας της Νανόχηνας στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου.

Βάσει αυτού, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE19 NAT/LT/000898 επαναπλημμυρισμός επιλεγμένων θέσεων για τη δημιουργία υγρών λιβαδιών που θα συμβάλλει στην ανάσχεση επέκτασης της αλοφυτικής βλάστησης, καθώς και σπορά φυτικών ειδών με στόχο την ανάπτυξη βλάστησης επιθυμητής για τη Νανόχηνα και τη δημιουργία κατάλληλου ενδιαιτήματος που δυνητικά θα χρησιμοποιηθεί από τη Νανόχηνα κατά τη διαχείμασή της στην περιοχή τα επόμενα έτη.

Για την επίτευξη του στόχου βελτίωσης των ενδιαιτημάτων της Νανόχηνας είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων η αποτύπωση και κατανόηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ενδιαιτήματα του είδους στην περιοχή του έργου.

Η ΟικοΜ σε συνεργασία με τους ερευνητές του ΕΛΓΟ – Δήμητρα κ. Ηλία Καρμίρη, κ. Σάββα Καζαντζίδη και κ. Χρήστο Ασταρά, έχει αναλάβει:

  • την αποτύπωση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ενδιαιτήματα του είδους,
  • την ανάπτυξη μοντέλου υδροδυναμικής προσομοίωσης,
  • την κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης των υδρολογικών συνθηκών και της βλάστησης,
  • την τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων,
  • την περιβαλλοντική αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων,
  • την υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων,
  • την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αναφορικά με την επίτευξη του στόχου του έργου.