Η ένωση εταιρειών ΟικοΜ ΕΠΕ – NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.M. στο πλαίσιο σύμβασης που έχει ανατεθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), πραγματοποίησε την καταγραφή όλων των κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, βάσει του ν.1650/1986 όπως ισχύει, που έχουν χαρακτηριστεί από την Εθνική νομοθεσία, εκτός των ζωνών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και των Εθνικών Πάρκων, καθώς και την επικαιροποίηση της περιγραφικής βάσης δεδομένων Common Database on Designated Areas (CDDA) και των αντίστοιχων γεωχωρικών δεδομένων με τα όρια των περιοχών αυτών.

Επιπλέον, μέρος των εργασιών αποτελούν:

  • Η αξιολόγηση όλων των καταγεγραμμένων περιοχών μέσω εκθέσεων τεκμηρίωσης
  • Η ένταξη και χαρακτηρισμός των ανωτέρω προστατευόμενων περιοχών στις κατηγορίες (Καταφύγια Άγριας Ζωής, Προστατευόμενα Τοπία και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί.)
  • Η εισήγηση για τον αποχαρακτηρισμό κάποιων από των ανωτέρω υφιστάμενων περιοχών.
  • Η σύνταξη περιεχομένου και προδιαγραφών που αφορά τις εκθέσεις τεκμηρίωσης για την ένταξη και τον χαρακτηρισμό περιοχών ως Καταφύγια Άγριας Ζωής, Προστατευόμενα Τοπία και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί.

Στα πλαίσια της Α και Β Φάσης του έργου συλλέχθηκαν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες επικαιροποιήσεις της CDDA βάσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Προσθήκες νέων προστατευόμενων περιοχών.
  2. Διαγραφές προστατευόμενων περιοχών από την βάση δεδομένων.
  3. Τροποποιήσεις ορίων προστατευόμενων περιοχών υφιστάμενης βάσης δεδομένων.

Στη Φάση Γ του έργου περιγράφεται η διαδικασία και οι προδιαγραφές για τον καθορισμό νέων Καταφυγίων Άγριας Ζωής καθώς και νέων Προστατευόμενων Τοπίων και Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών.

Στο πλαίσιο της Δ Φάσης πραγματοποιήθηκε η σύνταξη έκθεσης τεκμηρίωσης με την αξιολόγηση όλων των περιοχών και πρόταση ένταξης στις κατηγορίες των διατάξεων του ν 4685/2020 (άρθρο 46) ή/και πρόταση αποχαρακτηρισμού τους.