Το έργο έχει αναλάβει η ΟικοΜ ΕΠΕ σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) και αφορά στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας της περιοχής ως προς την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων, με σκοπό να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης, να διατυπωθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τη διαχείριση των επισκεπτών και να εξειδικευθούν οι απαιτούμενες δράσεις, ενέργειες και έργα για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού.

Εργοδότης είναι η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), πρώην Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Η φέρουσα ικανότητα έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε παγκόσμιο επίπεδο για την εκτίμηση των μέγιστων της τουριστικής κίνησης. Το έργο στοχεύει στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας επιλεγμένων θέσεων του ορεινού όγκου που σήμερα υποδέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ώστε να εκτιμηθεί ο αριθμός που μπορεί να δεχθεί συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, καθώς και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την οργάνωση της κίνησης των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή και τη διαχείρισή τους με τρόπο που να προάγει τη διατήρηση της πολύτιμης βιοποικιλότητας που φιλοξενεί το Εθνικό Πάρκο, να ενισχύει την τοπική οικονομία και κατ’ επέκταση την κοινωνική ευημερία.

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα, η οποία μπορεί να εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Κατά την Α Φάση του έργου πραγματοποιήθηκε κοινωνική έρευνα σε άτομα της περιοχής που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του τουρισμού ή την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον τουρισμό, με στόχο τη συλλογή δεδομένων στην προστατευόμενη περιοχή και τη διερεύνηση των αναγκών και προσδοκιών των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων κοινωνικών ομάδων. Ταυτόχρονα δε η ομάδα του έργου προχώρησε σε δημιουργία και διαμοιρασμό ανοικτού ψηφιακού ερωτηματολογίου σε Google Forms το οποίο ήταν διαθέσιμο σε υπηρεσίες, φορείς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση ή/και την άσκηση του τουρισμού στο Εθνικό Πάρκο Παρνασσού, καθώς και σε επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου.

Με την ολοκλήρωση της Α Φάσης του έργου, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στην άσκηση του τουρισμού στην προστατευόμενη περιοχή, προκειμένου εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης του έργου η οποία έπεται, να εκτιμηθεί η φέρουσα ικανότητα. Τα παραγόμενα αποτελέσματα του έργου, αναμένεται να συμβάλουν στην αναχαίτιση της περιβαλλοντικής και τοπιακής υποβάθμισης του Εθνικού Δρυμού που προκύπτει ως αποτέλεσμα του τρόπου άσκησης ορισμένων, συναφών με τον τουρισμό και την αναψυχή, δραστηριοτήτων.

Μέσω του έργου και των δράσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτού, αναμένεται η διάδοση στον τοπικό πληθυσμό και τους αρμόδιους φορείς, της άμεσης συσχέτισης της κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας με την ορθολογική και προσεκτικά σχεδιασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων.