Γεωλόγος (Πανεπιστήμιο Πατρών)
MSc Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία (Πανεπιστήμιο Πατρών),
PhD στις Θαλάσσιες Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας)

Από το 2018 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Ειδικεύεται στη διαχείριση και αποκατάσταση υποβαθμισμένων υδάτινων οικοσυστημάτων.
  • Ασχολείται με την υδροδυναμική και οικολογική μοντελοποίηση σε εσωτερικά και παράκτια ύδατα και την ανάπτυξη πρακτικών και τεχνικών διαχείρισης/αποκατάστασης.
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α’ στις κατηγορίες 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και 20 (Γεωλογικές και Υδρογεωλογικές Μελέτες).
  • Την τελευταία 10-ετία έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση, μοντελοποίηση και διαχείριση.