Περιβαλλοντολόγος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
MSc Περιβαλλοντική Βιολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών στην περιβαλλοντική διαχείριση
  • Έχει εξειδίκευση σε καταγραφές πεδίου για συστηματική παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, χερσαίων αρθροπόδων, ερπετοπανίδας και βλάστησης/ ειδών χλωρίδας.
  • Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών και Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων, καθώς και σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.