Δασολόγος / Περιβαλλοντολόγος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),
ΜSc Τμήμα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Από το 2021 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών, Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων και Μελετών Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σε έργα σε Ελλάδα, Αγγλία και Ιρλανδία.
  • Έχει εμπειρία σε καταγραφές πεδίου για συστηματική παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, ερπετοπανίδας και βλάστησης/ ειδών χλωρίδας.