Μηχανικός Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Πατρών)
MSc Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Διατμηματικό Παν. Ιωαννίνων- Παν. Πατρών- Παν. Θεσ/κης) &

MSc Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Από το 2008 είναι συνεργάτης της ΟικοΜ ΕΠΕ.

  • Διαθέτει υπερ15-ετή εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και στο συντονισμό και υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών και προγραμμάτων (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και προγράμματα εποπτείας / παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών).
  • Έχει συμμετάσχει στο συντονισμό περιβαλλοντικών μελετών και έργων μεγάλης κλίμακας (Οριζόντια προγράμματα Εποπτείας Τύπων Οικοτόπων, Προγράμματα Παρακολούθησης Οικοτόπων και Ειδών).
  • Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον συντονισμό πολυεπιστημονικών ομάδων στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Έχει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία προσφορών (διαμόρφωση τεχνικών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής) για διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα.
  • Εξειδικεύεται σε ζητήματα εδαφολογίας, βλάστησης/ τύπων οικοτόπων, οικοτοξικολογίας καθώς και στη χαρτογραφική επιμέλεια με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
  • Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Α’ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).