Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης στις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης - ΥΠΕΝ

Ο σκοπός του έργου

Η μελέτη «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης» αφορά στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για 28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 26 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στην Κρήτη. Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων ΠεριοχώνΤα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες για τις προστατευόμενες περιοχές αρχές (Φορείς Διαχείρισης, ΥΠΕΝ, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.λπ.). Επίσης θα αποτελούν σημαντική βάση για το χωροταξικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Στόχοι της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης

 • Η διαμόρφωση της κατάλληλης πρότασης οριοθέτησης και χαρακτηρισμού μίας περιοχής, στοιχείων ή συνόλων της φύσης ως προστατευόμενων.
 • Η διατύπωση και τεκμηρίωση των αναγκαίων για την προστασία της φύσης, γενικών όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών στις χρήσεις γης, στη δόμηση και την κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων.
 • Η τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και της σκοπιμότητας των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.

Στους στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνονται:

 • Η διατύπωση κανονιστικών ρυθμίσεων για την εξειδίκευση όρων και περιορισμών και τα μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.
 • Ο προσδιορισμός των στόχων διαχείρισης  και η εξειδίκευση της διαχείρισης που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι.
 • Ο καθορισμός των απαιτήσεων παρακολούθησης και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.
 • Η δημιουργία ενός εργαλείου συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης με αρμόδιους σχετικούς φορείς καθώς και μεταξύ διαφόρων φορέων εντός της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και μεταξύ περιοχών και οργανισμών.
 • Η σύνταξη των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων, αποτελούν αντικείμενο άλλης μελέτης που έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΝ (εφεξής και για λόγους συντομίας θα αναφέρεται «Μελέτη Συντονισμού ΕΠΜ & ΣΔ»).

Φάσεις 

ΦΑΣΗ Α’: 

Η πρώτη φάση (ΦΑΣΗ Α΄) του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019, περιλάμβανε προπαρασκευαστικές εργασίες κατά τις οποίες καθορίστηκαν:

 • οι δύο ομάδες περιοχών του δικτύου Natura της Περιφέρειας Κρήτης οι ΕΠΜ των οποίων αποτελούν αντικείμενο των φάσεων Β και Γ.
 • το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου ανά εργασία και ανά φάση, και
 • το περιεχόμενο της ενιαίας βάσης δεδομένων και του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών που θα αναπτυχθεί από το συντονιστή του έργου.

ΦΑΣΗ Β’: Εκπόνηση ΕΠΜ (1η ομάδα ΕΠΜ) – Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης 

1. Εκπόνηση των ΕΠΜ και των ΣΔ της 1ης ομάδας περιοχών που περιλαμβάνονται στις ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

2. Πρόταση για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που θα περιλαμβάνονται σε κάθε ΠΔ.

3. Οργάνωση και υλοποίηση της διαβούλευσης, που προτάθηκε από τον Συντονιστή και συμφωνήθηκε με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

4. Καταγραφή των απόψεων φορέων/κοινού που εκφράσθηκαν στη διαβούλευση επί θεμάτων που σχετίζονται με κάθε ΕΠΜ και ΣΔ και διατύπωση απαντήσεων-εισηγήσεων.

5. Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αν προκύψει η ανάγκη έκδοσης ΥΑ/ΚΥΑ προδιασφάλισης και γνωμοδοτήσεων (ΜΠΕ, ΑΕΠΟ), ως προς τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται, εντοπισμένα χωρικά.

ΦΑΣΗ Γ’: Ολοκλήρωση ΕΠΜ 1ης ομάδας – Εκπόνηση ΕΠΜ (2η ομάδα ΕΠΜ)/ Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης

Υλοποίηση συνόλου εργασιών όπως  παρουσιάστηκαν στη Φάση Β΄, για την ΠΕ Χανίων.

ΦΑΣΗ Δ’: Ολοκλήρωση ΕΠΜ 2ης ομάδας – Τελική έκθεση αξιολόγησης 

Η πορεία του έργου