Το Υποέργο Νο. 1 της πράξης “Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίσης και δράσεις αναβάθμισης για την προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου”, με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Ερμηνείας Περιβάλλοντος”, του οποίο ανάδοχος είναι η ΟικοΜ ΕΠΕ, είχε σκοπό τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την παραγωγή και την εγκατάσταση υπαίθριου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή της νήσου Γυάρου.

Η Γυάρος είναι ένα νησί υψηλής οικολογικής, περιβαλλοντικής, αισθητικής και ιστορικής αξίας, με συνολική έκταση 17,76 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μέγιστο υψόμετρο τα 489 μ. στην κορυφή “Γιούρα”. Το έργο αποτελεί μία ευκαιρία να ενισχυθεί στοχευμένα η ανάδειξη της περιβαλλοντικής και ιστορικής αξίας της Γυάρου, σε συνδυασμό με το διευρυμένο έργο του WWF ΕΛΛΑΣ, που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή.

Τα τρία (3) αντικείμενα του έργου, τα οποία στο σύνολό τους αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του Δικτύου NATURA 2000, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους επισκέπτες, στην άυξηση και οργάνωση της επισκεψιμότητας και στην ανάδειξη των πολύτιμων φυσικών στοιχείων των προστατευόμενων περιοχών με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ήταν:

  • η οργάνωση διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος και η παραγωγή και εγκατάσταση σήμανσης / πινακίδων ερμηνείας (στη Γυάρο και στη Σύρο)
  • η παραγωγή εφαρμογής για “έξυπνες συσκευές”, βασισμένη στην τεχνολογία BLE (Bluetooth Low Energy)