Εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

  • Φορέας Χρηματοδότησης:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Αναθέτουσα Αρχή:                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση ενός Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον τομέα της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές – περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της Περιφέρειας Κρήτης. Οι ομάδες προστατευόμενων περιοχών που θα μελετηθούν, περιγράφονται αναλυτικά.

Το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά τις κάτωθι πέντε (5) περιοχές NATURA 2000, συνολικής έκτασης 68.479,02 εκταρίων:

  • ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ – ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ (GR4310009)
  • ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ) (GR4310013)
  • ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ – ΜΑΔΑΡΑ ΔΙΚΤΗΣ (GR4320010)
  • ΣΩΡΟΣ – ΑΓΚΑΘΙ– ΚΕΔΡΟΣ (GR4330006)
  • ΟΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ (ΝΔ ΤΜΗΜΑ) (GR4330009)

Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας)

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ειδικευμένων μέτρων, δράσεων και πρακτικών για τις περιοχές μελέτης που θα συνεισφέρουν στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και στην προαγωγή αειφόρων διαχειριστικών δράσεων για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη:

i) η συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών μελέτης: αγροτικές υποδομές και δραστηριότητες, τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας, στόχοι διατήρησης, θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης,

ii) η εκτίμηση των επιδράσεων της υφιστάμενης γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις επιμέρους προστατευόμενες περιοχές και η συσχέτισή τους με τους στόχους διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα,

iii) η διατύπωση αναγκαίων μέτρων διαχείρισης και παρεμβάσεων, ιεραρχημένων ως προς την προτεραιότητα υλοποίησης, χωροθετημένων και κοστολογημένων (χρηματοοικονομική ανάλυση πενταετούς πρόβλεψης),

iv) η διατύπωση του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων (δεικτών εκροών, αποτελέσματος, επιπτώσεων, τιμές βάσης, τιμές στόχοι κλπ),

v) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών διαβούλευσης (με την έναρξη του έργου) με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος συνεργασίας και συμμετοχικών διαδικασιών με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Το έργο θα εκπονηθεί σε τρία (3) χρονικά προσδιορισμένα Στάδια (Φάσεις):

  • 1ο Στάδιο (Φάση Α): Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (Πακέτο Εργασίας Ι) και σχεδιασμός του συστήματος διαβούλευσης.
  • 2ο Στάδιο (Φάση Β): Εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές μελέτης (Πακέτο Εργασίας ΙΙ), και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.
  • 3ο Στάδιο (Φάση Γ): Προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης (Πακέτο Εργασίας IΙΙ), και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.