Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε δύο (2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 • Φορέας Χρηματοδότησης:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Αναθέτουσα Αρχή:              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Ανάδοχος:              Ένωση εταιρειών “NERCO Α.Ε.Μ. – ΟΙΚΟΜ Ε.Π.Ε.”

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ενός Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε δύο (2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, αλλά και σε εκτάσεις εκτός του Δικτύου NATURA 2000 που αποτελούν εκτάσεις των Εθνικών Πάρκων της Περιφέρειας.

Για το Τμήμα Α [Ομάδα 1 (Πίνακας «Α2» Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020)] το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά τις κάτωθι πέντε (5) περιοχές NATURA 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης-ΕΖΔ και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα-ΖΕΠ) και τις περιοχές εκτός NATURA 2000 που αποτελούν εκτάσεις των Εθνικών Πάρκων της Περιφέρειας, συνολικής έκτασης 136.752 εκταρίων:

 • ΖΕΠ – Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και Κορακονήσια (GR2110004)
 • Εθνικό πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού (εκτός περιοχών NATURA 2000)
 • ΕΖΔ – Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πετάλας (GR2310001)
 • Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων (εκτός περιοχών NATURA 2000)
 • ΕΖΔ – Αράκυνθος & στενά Κλεισούρας (GR2310010)
 • ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, δάσος Στροφυλιάς και έλος Λάμιας (GR2320001)
 • ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Βρίνια (GR2330006)
 • Εθνικό πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (εκτός περιοχών NATURA 2000)

(*) Η έκταση για  την περιοχή GR2110004 και το Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού αφορά στο τμήμα που ανήκει χωρικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εικόνα 1: Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις προστατευόμενες περιοχές της ομάδας 8 του Πίνακα Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που σχετίζονται με το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

Εικόνα 2: Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις προστατευόμενες περιοχές της ομάδας 8 του Πίνακα Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που σχετίζονται με το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου

Εικόνα 3: Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις προστατευόμενες περιοχές της ομάδας 8 του Πίνακα Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014-2020 που σχετίζονται με το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Για το Τμήμα Β [Ομάδα 9 (Πίνακας «Α2» Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020)] το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά τις κάτωθι δύο (2) περιοχές NATURA 2000 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης-ΕΖΔ και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα-ΖΕΠ), συνολικής έκτασης 48.725 εκταρίων:

 • ΖΕΠ – Όρος Ερύμανθος (GR2320012)
 • ΕΖΔ/ΖΕΠ – Οροπέδιο Φολόης (GR2330002)

Εικόνα 4: Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας στις προστατευόμενες περιοχές της ομάδας 9 του Πίνακα Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014-2020

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων μέτρων δράσεων και πρακτικών για τον αγροτικό χώρο, με γνώμονα την υποστήριξη των γεωργών και κτηνοτρόφων για την υιοθέτηση της αειφορίας στην παραγωγική διαδικασία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη:

 1. η συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών μελέτης: αγροτικές υποδομές και δραστηριότητες, τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας, στόχοι διατήρησης, θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης,
 2. η εκτίμηση των επιδράσεων της υφιστάμενης γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις επιμέρους προστατευόμενες περιοχές και η συσχέτισή τους με τους στόχους διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα,
 3. η διατύπωση αναγκαίων μέτρων διαχείρισης και παρεμβάσεων, ιεραρχημένων ως προς την προτεραιότητα υλοποίησης,
 4. η διατύπωση του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων,
 5. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών διαβούλευσης (με την έναρξη του έργου) με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος συνεργασίας και συμμετοχικών διαδικασιών με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Το έργο θα εκπονηθεί σε τρία (3) χρονικά προσδιορισμένα Στάδια (Φάσεις):

 • 1ο Στάδιο (Φάση Α): Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (Πακέτο Εργασίας Ι) και σχεδιασμός του συστήματος διαβούλευσης.
 • 2ο Στάδιο (Φάση Β): Εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές μελέτης (Πακέτο Εργασίας ΙΙ), και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.
 • 3ο Στάδιο (Φάση Γ): Προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης (Πακέτο Εργασίας IΙΙ), και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.