Εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε δύο (2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Φορέας Χρηματοδότησης:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Αναθέτουσα Αρχή:              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ενός Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε δύο (2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, αλλά και σε εκτάσεις εκτός του Δικτύου NATURA 2000 που αποτελούν εκτάσεις των Εθνικών Πάρκων της Περιφέρειας.

Για την Ομάδα 1 (Πίνακας Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020) το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά τις κάτωθι οκτώ (8) περιοχές NATURA 2000 (Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα) και τις περιοχές εκτός NATURA 2000 που αποτελούν έκταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, συνολικής έκτασης 232.892,00 εκταρίων:

 • Δάσος Δαδιάς – Σουφλί (GR1110002)
 • Παραποτάμιο δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα (GR1110008)
 • Νότιο δασικό σύμπλεγμα Έβρου (GR1110009)
 • Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δέρειου (GR1110010)
 • Κοιλάδα Ερυθροπόταμου, Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρύσικα (GR1110011)
 • Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη (GR1110012)
 • Κοιλάδα Φιλιούρη (GR1130011)
 • Δέλτα Έβρου (GR1110006)
 • Εθνικό πάρκο δέλτα Έβρου (εκτός περιοχών NATURA 2000)

Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς Ομάδας 1 του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας)

Για την Ομάδα 2 (Πίνακας Μ-07.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020) το Θεματικό Σχέδιο Διαχείρισης αφορά τις κάτωθι πέντε (5) περιοχές NATURA 2000 (Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα) και τις περιοχές εκτός NATURA 2000 που αποτελούν έκταση των Εθνικών Πάρκων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οροσειράς Ροδόπης, συνολικής έκτασης 319.995,00 εκταρίων:

 • Κοιλάδα Κομψάτου (GR1130012)
 • Κεντρική Ροδόπη και κοιλάδα Νέστου (GR1140008)
 • Όρος Φαλακρό (GR1140009)
 • Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και νήσος Θασοπούλα (GR1150001)
 • Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου – Μενοίκιον (GR1260009) *
 • Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εκτός περιοχών NATURA 2000)
 • Εθνικό πάρκο οροσειράς Ροδόπης (εκτός περιοχών NATURA 2000)

(*) Η έκταση αφορά το τμήμα της περιοχής GR1260009 που ανήκει χωρικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Απεικόνιση των περιοχών αναφοράς Ομάδας 2 του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας) 

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός ειδικευμένων μέτρων, δράσεων και πρακτικών για τις περιοχές μελέτης που θα συνεισφέρουν στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και στην προαγωγή αειφόρων διαχειριστικών δράσεων για τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη:

i) η συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών μελέτης: αγροτικές υποδομές και δραστηριότητες, τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας, στόχοι διατήρησης, θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης,

ii) η εκτίμηση των επιδράσεων της υφιστάμενης γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις επιμέρους προστατευόμενες περιοχές και η συσχέτισή τους με τους στόχους διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα,

iii) η διατύπωση αναγκαίων μέτρων διαχείρισης και παρεμβάσεων, ιεραρχημένων ως προς την προτεραιότητα υλοποίησης, χωροθετημένων και κοστολογημένων,

iv) η διατύπωση του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων (δεικτών εκροών, αποτελέσματος, επιπτώσεων, τιμές βάσης, τιμές στόχοι κλπ),

v) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών διαβούλευσης (με την έναρξη του έργου) με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και η εγκαθίδρυση ενός συστήματος συνεργασίας και συμμετοχικών διαδικασιών με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Το έργο θα εκπονηθεί σε τρία (3) χρονικά προσδιορισμένα Στάδια (Φάσεις):

 • 1ο Στάδιο (Φάση Α): Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (Πακέτο Εργασίας Ι) και σχεδιασμός του συστήματος διαβούλευσης.
 • 2ο Στάδιο (Φάση Β): Εκτίμηση επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στις προστατευόμενες περιοχές μελέτης (Πακέτο Εργασίας ΙΙ), και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.
 • 3ο Στάδιο (Φάση Γ): Προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης (Πακέτο Εργασίας IΙΙ), και υλοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών – Διαβούλευση.